Algemene Voorwaarden, Regenboog Heerlen CV - Akerstraat 52 - 6411 HB Heerlen  Tel: 045 – 888 54 34  -  Mail: info@rbheerlen.nl -  KvK: 14105437 Maastricht - BTW: NL8212.60.327.B01
 
1. Algemeen
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Regenboog Heerlen CV zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KVK te Maastricht onder het nummer 14105437 en zullen door ons op verzoek kosteloos worden toegezonden. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook via Internet te raadplegen, zie https://www.rbheerlen.nl
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Regenboog Heerlen CV als leverancier van producten en diensten optreed.
1.3 Onder “Klant” wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Regenboog Heerlen CV een rechtsbetrekking aan gaat.
1.4 Door het plaatsen van een bestelling voor producten en/of diensten aanvaard de Klant deze algemene voorwaarden.
1.5 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts met schriftelijke goedkeuring van Regenboog Heerlen CV worden afgeweken, in welk geval de overige voorwaarden onverkort van kracht blijven.
2. Betaling
2.1 Betaling vindt uitsluitend plaats door middel van vooruitbetaling, iDeal, of voor zakelijke klanten middels betaling via rekening-courant. Rekening courant geldt alleen voor bedrijven gemeentes overheid en onderwijsinstellingen. Beoordeling of een bedrijf in aanmerking komt voor rekening-courant via facturatie gebeurt op individuele basis. Regenboog Heerlen CV behoudt zich het recht een rekening courant op ieder moment aan te passen. Regenboog Heerlen CV behoudt zich het recht de betalingswijze zelf veranderen. Hierbij wordt de wens van de consument in acht genomen.
2.2.Betaling kan geschieden op een van de wijzen zoals bepaald in art. 2.1 van deze Voorwaarden. Regenboog Heerlen CV behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om tussen partijen nadere betalingsvoorwaarden vast te stellen.
2.3 Cheques, Credit Cards uit het buitenland en vreemde valuta's worden door Regenboog Heerlen CV niet geaccepteerd.
2.4 Niet tijdige betalingen geeft Regenboog Heerlen CV het recht haar prestatie en/of andere overeenkomsten met de klant op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de Klant recht heeft op schadevergoeding in welke wijze dan ook.
Een kredietaanvraag wordt bepaald adv van o.a. de volgende criteria:  - Bedrijf dient een bestaansduur te hebben van ten minste 1 jaar / - Minimale orderwaarde bedraagt € 500,00 / - Tekenbevoegd persoon wordt geacht op de hoogte te zijn bij aanvragen voor rekening-courant.
2.5 Door Regenboog Heerlen CV in behandeling genomen bestellingen en/of garantieaanspraken geeft de Klant niet het recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling. Bij verstrijken van de betalingstermijn zijn alle betalingen uit welke hoofd dan ook direct opeisbaar door Regenboog Heerlen CV.
2.6 Vooruit- en facturatie betalingen doet u op bankrekening (Rabobank) 15.18.73.771 ten name van Regenboog Heerlen CV te Heerlen. Orders worden bij vooruitbetaling verwerkt zodra een betaling op de rekening van Regenboog Heerlen CV is ontvangen.
2.7 Regenboog Heerlen CV kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
2.8 Bij niet of niet tijdige betaling is de Klant vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en is de Klant vanaf die dag over het openstaande bedrag rente verschuldigd vanaf de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening, van minimaal de wettelijk geldende rente.
2.9 Ten laste van de Klant komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Regenboog Heerlen CV, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betaling-) verplichtingen, heeft moeten maken. De voortvloeiende (incasso)kosten worden klant in rekening gebracht conform rapport voorwerk 2.
2.10 In geval van niet tijdige betaling is Regenboog Heerlen CV bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
3. Prijzen
3.1 Alle prijzen genoemd op Rbheerlen.nl  zijn nadrukkelijk onder voorbehoud van grafische- en typefouten.
3.2 Alle prijzen genoemd op Rbheerlen.nl zijn vermeld met het Euro (€) valuta, tenzij anders aangegeven.
3.3 Alle prijzen vermeld door Regenboog Heerlen CV zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3.4 Alle prijzen vermeld op Rbheerlen.nl zijn exclusief verzendkosten en exclusief kosten voor betalingswijze. Verzendkosten tot 500 euro bedragen 7.98 euro excl BTW/ 9.50 incl BTW. Verzendkosten boven de 500 euro excl BTW bedragen 5.00 euro excl BTW/5.95 incl BTW
3.5 Aanbiedingen van Regenboog Heerlen CV wordt geacht vrijblijvend te zijn gedaan, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten.
3.6 Alle aanbiedingen van Regenboog Heerlen CV zijn vrijblijvend en Regenboog Heerlen CV behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk is.
4. Levering
4.1 De levering van producten en diensten vindt alleen plaats binnen Nederland.
4.2 Regenboog Heerlen CV kan niet garant staan voor leverbaarheid van alle producten. Bij een tekort zal de klant hiervan wekelijks per e-mail op de hoogte gesteld worden.
4.3 De leveringstermijn gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en tekeningen in het bezit zijn van Regenboog Heerlen CV. De maximale levertijd is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan ontvangt de klant binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan Regenboog Heerlen CV. Klant heeft geen recht op schadevergoeding bij overschrijding van de leveringstermijn.
4.4 Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) de Klant in ontvangst wordt genomen op het tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Bij betaling met behulp van een creditcard zal Regenboog Heerlen CV de eisen in acht nemen zoals die door desbetreffende kaartuitgevers aan de plaats van levering worden gesteld.
4.5 De Klant is verplicht om de geleverde producten direct na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebreken dient de Klant binnen twee (2) weken schriftelijk en gemotiveerd aan Regenboog Heerlen CV te melden.
4.6 Regenboog Heerlen CV is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door Regenboog Heerlen CV gedragen. Een nalevering vindt plaats zodra bestelde producten op voorraad zijn of een alternatief product voorhanden is en akkoord is bevonden door de klant.
4.7 Retour oude hardware
De Klant krijgt de mogelijkheid om oude hardware in te leveren welke bij Regenboog Heerlen CV is aangeschaft, dit conform de regeling van ICT Milieu. Klant dient tevens een factuur of ordernummer bij zijn retour te vermelden en dient zelf zorg te dragen voor een deugdelijke verpakkingswijze. Regenboog Heerlen CV behoudt zich het recht ondeugdelijke verpakkingen te weigeren.
Producten die in aanmerking komen voor een degelijke regeling zijn:
- apparaten die stroom gebruiken. Dit kan via een snoer, een batterij of door voeding via een ander apparaat. / - Complete apparaten, dat wil zeggen onderdelen vallen niet onder de reikwijdte van de WEEE- richtlijn. Voorbeelden van onderdelen zijn: interne modems, moederborden, geluidskaarten, interne drives, koelers, etc. / - Randapparatuur valt wel onder de reikwijdte, zoals externe modems, externe drives, muizen, toetsenborden, monitoren, etc.
5. Wet Koop op afstand / Afkoelingsperiode
5.1 Indien de consument het product niet wenst af te nemen kan de consument zijn bestelde product(en) zonder enige reden van opgaaf retourneren binnen veertien (14) werkdagen waarbij de koopovereenkomst wordt ontbonden. Alvorens de producten retour kunnen worden gestuurd dient de klant hiervan melding te maken aan Regenboog Heerlen CV. Dit is noodzakelijk voor een correcte registratie van  de retourzending.Retourzendingen worden alleen geaccepteerd als de verpakking van het product onbeschadigd is en de verzegeling niet is verbroken. Een eventueel reeds ontvangen betaling aan Regenboog Heerlen CV wordt uiterlijk binnen dertig (30) dagen aan de Klant terugbetaald. De kosten van terugzending komen voor rekening van de consument.
5.2 Eisen die Regenboog Heerlen CV stelt aan retourneren zijn:
- Producten dienen goed en degelijk verpakt retour gestuurd te worden incl. originele factuur bij een zakelijke klant. / - De producten mogen niet geactiveerd/gebruikt zijn.
- Complete onbeschadigde en originele verpakking dient aanwezig te zijn waar geen eigen kenmerken op zijn geplaatst. Product dient in verkoopbare staat te zijn.
- Verzegelingen mogen niet verbroken zijn (bv. Software of Hardware-seal) / - Regenboog Heerlen CV heeft het recht om gebruikte artikelen die retour gestuurd zijn zonder opgave van reden te weigeren of middels een restockingfee te herwaarderen.
5.3 De consument kan alleen met verzoek voor retour komen binnen 7 werkdagen na levering.
5.4 Regenboog Heerlen CV is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
5.5 Het ruilen van producten die duidelijk van persoonlijke aard zijn (zoals bijvoorbeeld in-ear hoofdtelefoons), is niet mogelijk.
5.6 De bovenstaande bepalingen zijn alleen van toepassing voor particulieren. Voor overige Klanten gelden de wettelijke regels die van toepassing zijn bij koop op afstand conform het Nederlands recht.
6. Aansprakelijkheid
6.1 Regenboog Heerlen CV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten die zijn ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, verkeert gebruik of gebruik buiten de specificaties.
6.2 Indien een bestelling na verzendbevestiging nog niet is ontvangen en/of er schade binnen 24 uur na ontvangst van de levering is gemeld aan Regenboog Heerlen CV ontvangt de Klant kosteloos een nieuw product welke in de officiële bestelling was geplaatst.
6.3 Regenboog Heerlen CV kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of bewuste roekeloosheid is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.
7. Overmacht
7.1 Onverminderd de overige toekomende rechten van de Klant, heeft Regenboog Heerlen CV het recht om, naar eigen keuze, in geval van overmacht haar verplichtingen op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zulks door middel van een schriftelijke mededeling aan de klant en zonder dat Regenboog Heerlen CV gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Regenboog Heerlen CV kan worden toegerekend, omdat deze niet is te wijten aan zijn schuld en noch krachtens wet, rechtshandeling of overige in het verkeer geldende opvattingen aan Regenboog Heerlen CV kan worden toegerekend
8. Afbeeldingen
8.1 Plaatjes die op de site, folders en kranten staan afgebeeld dienen ter illustratie van het product(en). Regenboog Heerlen CV aanvaard op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van afbeeldingen op de website
8.2 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
9. Garantie
9.1 Regenboog Heerlen CV hanteert als uitgangspunt de standaard garantieperiode welke door de toeleverancier wordt gegeven op een product, tenzij anders is overeengekomen. Regenboog Heerlen CV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een uitgebreidere garantieperiode dan welke is voorgeschreven door de toeleverancier. Regenboog Heerlen CV respecteerd de wettelijke rechten en vorderingen welke de wet aan de consument toekent
9.2 Indien een product defect raakt rekenen wij €15,00 administratiekosten om een garantieafhandeling voor de klant te verzorgen. De klant staat vrij om zelf een defect rechtstreeks te laten repareren. Deze kosten zijn exclusief de kosten die eventueel voor de reparatie door de fabrikant worden belast en/of onderzoekskosten.
9.3 Garantie op producten vervalt bij:   - het verlopen van de garantieperiode  /  - bij onzorgvuldig gebruik
- indien het product zich niet in de oorspronkelijke staat bevindt, bijvoorbeeld ten gevolge van modificaties aan de gebruikerskant  / - indien het apparaat wordt gebruikt met ondergeschikte of verkeerde accessoires
- software anders dan de meegeleverde systeemsoftware
9.4 Mochten de defecten veroorzaakt zijn door de koper dan zijn alle reparatie- en verzendkosten voor diens rekening.
10. Verzendkosten
10.1 Regenboog Heerlen CV berekent de verzendkosten per bestelling. De actuele verzendkosten kunt u vinden op de site van Regenboog Heerlen CV, www.rbheerlen.nl .
10.2 Regenboog Heerlen CV heeft het recht om verzendkosten te wijzigen en/of uit te breiden zonder enig bericht vooraf. Verzendkosten zijn afhankelijk van onze logistieke partners. Wij zullen hun richtlijnen gebruiken om de tarieven vast te stellen. Deze tarieven kan de klant vooraf altijd specifiek opvragen.
11. Eigendomsvoorbehoud
Regenboog Heerlen CV behoudt zich de eigendom voor alle door haar geleverde goederen en diensten tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Regenboog Heerlen CV aan de Klant geleverde of nog te leveren goederen en/of diensten, evenals van eventuele vorderingen voor door Regenboog Heerlen CV ten behoeve van de consument in het kader van de levering van goederen en/of diensten verrichtten of nog te verrichten werkzaamheden en of diensten en wat Regenboog Heerlen CV van de Klant te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de consument in de nakoming van de tussen Regenboog Heerlen CV en de consument gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boete.
12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag CISG wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
12.3 Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Regenboog Heerlen CV, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.
12.4 Mocht u om wat voor reden dan ook niet tevreden zijn over geleverde producten en/of diensten van Regenboog Heerlen CV neemt u dan bij voorkeur per email contact op met ons via info@rbheerlen.nl. Wij zullen binnen 30 dagen contact met u opnemen
13. Diensten
13.1 In het geval dat Regenboog Heerlen CV een offerte zendt, en de klant schriftelijk hiermee akkoord is gegaan, dient de betaling te geschieden binnen 14 dagen na facturatie tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
13.2 In geval van grove schending van de betalingstermijn deadline te weten 30 dagen na facuurdatum is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan Regenboog Heerlen CV verschuldigd. Hiervoor wordt 4% over het openstaande bedrag per maand in rekening gebracht, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend.
13.3 Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Regenboog Heerlen CV bent u 15 euro excl BTW verschuldigd aan administratiekosten en indien Regenboog Heerlen CV zijn vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens incassokosten verschuldigd, welke tenminste 15% van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Regenboog Heerlen CV om in plaats daarvan de daadwerkelijke incassokosten te vorderen.
13.4 De consument is niet toegestaan verrekening toe te passen.Verrekeningen kunnen uitsluitend pas na overleg met Regenboog Heerlen CV worden toegepast indien hiervoor toestemming is verleend door Regenboog Heerlen CV
14. RMA
14.1 De consument dient per E-mail, of welke communicatiemiddel dan ook, een RMA-nummer aan te vragen. Na het RMA-nummer moet het product(en) op eigen kosten opgestuurd worden naar Regenboog Heerlen CV, deze kosten kunt u niet verhalen op Regenboog Heerlen CV tenzij het een DOA betreft. Regenboog Heerlen CV zal er naar streven om binnen 48 uur na ontvangst van het defecte product(en) aangeven of het product(en) in aanmerking komen voor een RMA-procedure.
14.2 Bij een RMA-procedure/zending dient Regenboog Heerlen CV te worden voorzien van RMA-nummer, factuur een duidelijke omschrijving van het defect product. Zonder deze gegevens zal Regenboog Heerlen CV de RMA-aanvraag niet in behandeling nemen.
14.3 Regenboog Heerlen CV is niet verantwoordelijk voor mogelijk verlies van data tijdens een RMA-proces, het is wenselijk dat alle data wordt gebackupped alvorens het defecte product(en)/syste(e)m(en) naar Regenboog Heerlen CV word verstuurd.
14.4 RMA Procedure bij Regenboog Heerlen CV is gebaseerd op Carry-in. Dit is exclusief artikelen die on-site garantie hebben bij de fabrikant. Bij een aantal fabrikanten kan de eindgebruiker rechtstreeks terecht voor de DOA/garantieafhandeling een defect product. Dit is veelal de eenvoudigste en snelste wijze om deze producten gerepareerd te krijgen. Voor specifieke voorwaarden betreffend afhandeling van een rma procedure kan men dit navragen bij Regenboog Heerlen CV daar de garantiebepalingen van de fabrikanten voordurend aan aanpassingen onderhevig zijn. Voor de wijze van afhandeling kan telefonisch contact worden opgenomen met de RMA-afdeling van Regenboog Heerlen CV. Regenboog Heerlen CV hanteert doorgaans first-in first-out principe.
14.5 Indien Regenboog Heerlen CV het gerepareerde artikel naar de klant retourneert dienen wij hiervoor € 8,00 transportkosten in rekening te brengen.
14.6 Indien een RMA-verzoek onterecht is wordt er €30,00 onderzoekskosten in rekening gebracht.
14.7 Een RMA-procedure duurt maximaal 8 weken, waarbij de consument deze tijdsduur zal respecteren.
14.8 Indien het RMA-procedure langer duurt dan 8 weken heeft de consument het recht op een nieuw product die rechtstreeks vanuit de voorraad zal geleverd worden.
14.9 De consument is zelf verantwoordelijk voor schade en/of vermissing tijdens transport. Dit kan niet worden verhaald op de transportverzekering van Regenboog Heerlen CV.
14.10 Indien het product binnen 2 weken na ontvangst defecten vertoond kan deze direct omgeruild worden voor een nieuw exemplaar, mits op voorraad en wij daadwerkelijk het defect hebben erkend. De hierdoor gemaakte verzendkosten kunnen niet op Regenboog Heerlen CV verhaald worden.
14.11 DOA's worden uitsluitend geaccepteerd als het product binnen 7 werkdagen na aanschaf compleet, inclusief alle accessoires en in de originele verpakking word geretourneerd. Regenboog Heerlen CV aanvaardt geretourneerde zaken slechts indien en voor zover deze aan het door Regenboog Heerlen CV opgegeven adres zijn afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Verkoper deze zaken aan Koper had afgeleverd.
14.12 Wanneer er voor het achterhalen van een defect van het product of onderdeel van het product, welke is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de Koper. Regenboog Heerlen CV streeft ernaar hiervan van tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de Koper niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten.
14.13 Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, dan wordt de Koper hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer de Koper niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer de Koper deze onderzoekskosten (6) maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan vervalt het eigendom van het product aan Regenboog Heerlen CV.
14.14 Wanneer een product onder DOA valt kan de consument de gemaakte transportkosten verhalen bij Regenboog Heerlen CV met een maximum van €8,00 per retour, deze kosten zullen binnen een week nadat het RMA-proces is afgehandeld gecrediteerd worden.
14.15 Indien het product niet meer geproduceerd wordt zal Regenboog Heerlen CV het product voor de huidige dagwaarde crediteren, niet meer dan wat gefactureerd is.
15. Annuleren van bestellingen
Indien het opgegeven leveringsperiode 30 dagen overschrijdt krijgt de Klant de mogelijkheid de bestelling kosteloos te annuleren, tenzij anders overeengekomen (hetzij telefonisch hetzij per E-mail).
16. Afbeeldingen
16.1 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
16.2 Alle door of in opdracht van Regenboog Heerlen CV gemaakte ontwerpen, afbeeldingen, enz. als bedoeld in lid 1 blijven eigendom van Regenboog Heerlen CV en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt.
16.3 De afnemer is gehouden deze gegevens op eerste verzoek aan Regenboog Heerlen CV te retourneren op straffe van een boete ten behoeve van Regenboog Heerlen CV van € 453,78 per dag, voor iedere dag dat de aannemer hiermee in gebreke is.
17. Overige
17.1 Wanneer door Regenboog Heerlen CV gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Enige soepelheid bij het gebruik van deze Algemene Voorwaarden door Regenboog Heerlen CV ontleent de klant geen enkel recht daarop.
17.2 Indien een of meer van deze bepalingen in de Algemene Voorwaarden of andere overeenkomsten met Regenboog Heerlen CV in strijd is met geldende wettelijke voorschriften, zal deze bepaling(en) komen te vervallen en vervangen worden door een door Regenboog Heerlen CV gewijzigde rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
17.3 Regenboog Heerlen CV is bevoegd om bij eventuele uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
18. Privacy
De Klant van Regenboog Heerlen CV geeft toestemming voor het registeren en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens, in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, welke Regenboog Heerlen CV in de normale uitoefening van haar bedrijf heeft verkregen, voor eigen gebruik van Regenboog Heerlen CV. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt en/of verkocht. Een privacyverklaring is separaat te lezen op www.rbheerlen.nl
 
 
 
 
 
 
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.